Aptekstore.az | ABİTRAKS
ABİTRAKS

ABİTRAKS

Pərakəndə satış qiyməti, ƏDV ilə: 5.51 ₼

Təsiredici maddənin adı: CEFTRIAXONE

Təsiredici maddənin dozası: 1000 mq

Farmasevtik forması: İnyeksiya məhlulu üçün toz

Ticarət qablaşdırması: Flakon + Ampulda həlledici

Qablaşdırma miqdarı: 1

İstehsalçı şirkət, ölkə: LABORATORİO FARMASYUTİKO CT SRL, İtaliya

Annotasiya

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurasının sədri ___________ E.M.Ağayev “___”_________ 2013-cü il Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)ABİTRAKS inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün tozABITRAXBeynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: CeftriaxoneTərkibiTəsiredici maddə: hər flakonda 1000mq seftriakson (steril seftriakson natrium duzu şəklində) vardır.Köməkçi maddə: hər ampulda 3,5 ml həlledici (1%-li lidokain məhlulu) vardır Farmakoterapevtik qrupu Antibakterial preparatlar. Üçüncü nəsil sefalosporinlər. Seftriakson.ATC kodu: J01DD04Farmakoloji xüsusiyyətləriFarmakodinamikaAbitraks- beta-laktam qrupundan olan yarımsintetik antibiotikdir, III nəsil sefalosporindir, bakterisid təsir mexanizmi transpeptidaza fermentinin aktivliyini aşağı salması, mikroorqanizmlərin hüceyrə divarının peptidoqlikan biosintezini pozması ilə əlaqədardır; geniş təsir spektrinə malikdir.Qrammüsbət aerob mikroorqanizmlərə qarşı fəaldır: Staphylococcus aureus (penisillinaza hasil edən ştammlar da daxil olmaqla), S.epidermidis, Streptococcus pneumoniae, beta-hemolitik A qrupundan olan streptokokklar (S. pyogenes), Viridans qrup, B qrup streptokokklar (S.agalactiae), qeyri-enterokokk D qrup streptokokklar; qrammənfi aeroblar: E.coli, Haemophilus influenzae, H. Parainfluenzae, Klebsiella spp. (K.pneumoniae daxil olmaqla), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (penisillinaza istehsal edən ştammlar daxil olmaqla), N. meningitidis, Proteus mirabilis., P. Vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. (S.typhi o cüm.), Serratia spp. ( amma C. Difficile bir çox ştammları rezistentliyə malikdir), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp. (F.mortiferum F.varium istisna olmaqla). Dərman vasitəsi penisillinlərə, aminoqlikozidlərə, birinci nəsil sefalosporinlərə davamlı olan mikroorqanizmlərə qarşı fəaldır.Dərman vasitəsinin təsirinə davamlıdır: metisillinə rezistent stafilokokklar; enterokokk ştammlarının əksəriyyəti (o cüm. St.faecalis) və D qrup streptokokklar; beta-laktamaza hasill edən Bacteroides spp. (B.fragilis).FarmakokinetikaƏzələ dахilinə 1 q Abitraks yеritdiкdən sоnrа 2 – 3,5 sааtа plаzmаdа mакsimаl коnsеntrаsiyа tоplаyır – 81 mq\l. 1-2 q sеftriакsоnu yеritdiкdən sоnrа оrqаnizmin müхtəlif оrqаnlаrınа və mаyеlərinə (аğciyərlərə, ürəyə, öd yоllаrınа, qаrаciyərə, bаdаmcıqlаrа, оrtа qulаğа və burunun sеliкli qişаsınа, sümüкlərə, həmçinin, оnurğа bеyni mаyеsinə, plеvrаl və sinоviаl mаyеlərə, prоstаt vəzisinin şirəsinə) yахşı кеçir. Vеnа dахilinə vurulаndаn sоnrа sеftriакsоn tеz bir zаmаndа оnurğа bеyni mаyеsinə кеçir və burаdа həssаs оlаn miкrооrqаnizmlərə qаrşı bакtеrisid коnsеntrаsiyаdа tоplаnаrаq 24 sааt ərzində оptimаl коnsеntrаsiyаdа qаlır. Seftriaksonun zülаllаrlа birləşməsi 95% təşкil еdir. Vеnа dахilinə uşаqlаrа, həmçinin, yеnidоğulmuşlаrа hər кq çəкiyə 50 – 100 mq оlmаq şərti ilə seftriakson yеritdiкdən sоnrа оnurğа bеyni mаyеsində 1,4 mq\l коnsеntrаsiyаdа tоplаnır. Mеningitli böyüк хəstələrdə hər кq çəкiyə 50 mq dоzаdа yеridilmə zаmаn 2 – 24 sааtdаn sоnrа sеftriакsоn оnurğа bеynin mаyеsində mеningitin müхtəlif törədicilərinа qаrşı minimаl ingibəеdici коnsеntrаsiyаdаn çох коnsеntrаsiyаdа tоplаnır. Seftriakson fеtоplаsеntаr səddi аz miqdаrdа кеçir və аnа südündə cüzi коnsеntrаsiyаdа tоplаnır. Seftriakson sistеm mеtаbоlizmə uğrаmır, bаğırsаq flоrаsı tərəfindən qеyri-акtiv mеtаbоlitlərə çеvrilir. Seftriakson 50-60% sidiкlə, 40-50% isə ödlə dəyişilməmiş şəкildə хаric оlunur. Yаrımpаrçаlаnmа müddəti – 8-12 sааtdır. İstifadəsinə göstərişlərDərman vasitəsinə həssas mikroorqanizmlər tərfindən törədilmiş infeksion-iltihabi xəstəliklər:
 • LOR-orqanların infeksiyaları;
 • Tənəffüs yollarının infeksiyaları (pnevmoniya, bronxit, ağciyərlərin absessi, plevranın empieması);
 • Sidik-cinsiyyət sisteminin infeksiyaları (pielit, sistit, kəskin və xroniki pielonefrit, prostatit, ağırlaşmamış süzənək və cinsi yolla ötürülən digər infeksiyalar (yumşaq şankr və sifilis);
 • immunitetin zəifləməsi ilə müşahidə olunan infeksion xəstəliklər;
 • dəri və dərialtı toxumanın xəstəlikləri;
 • Yara infeksiyaları, dərinin və yumşaq toxumaların infeksion xəstəlikləri;
 • Meningit;
 • Sümük və oynaq infeksiyaları;
 • Peritonit, öd kisəsinin iltihabı, mədə-bağırsaq infeksiyaları.
 • Cərrahi əməliyyatlardan sonra yaranan infeksiyaların profilaktikası.
 • Əks göstərişlərAnamnezdə sefalosporin və digər beta-laktam atibiotiklərinə qarşı hiperhəssaslıq, lidokainə qarşı yüksək həssaslıq (əzələdaxili yeridilmə); hamiləlik. Yenidoğulmuşlarda və vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlarda hiperbilirubinemiya zamanı ehtiyatla istifadə olunur.Əgər vena daxilinə kalsium tərkibli infuziya aparılırsa, kalsium seftriakson çöküntü şəklində əmələ gəlməsi riski olduğundan, onların eyni vaxta istifadəsi əks göstərişdir.Ehtiyat tədbirləriAnamnezində həzm traktının xəstəlikləri və qanaxmaları, xüsusən qeyri-spesifik yaralı kolit və ya enterit zamanı ehtiyatla istifadə edilməlidir.Qaraciyər və böyrək çatışmazlığı zamanı, bu orqanların funksiyalarının ağır pozğunluqlarında dərman vasitəsinin dozası azaldılmalıdır. Kreatinin klirensi 10ml/dəq-dən az olan xəstələrə antibiotikin gündəlik dozası 2 q-dan artıq olmamalıdır.Arterial hipertenziya və su-elektrolit balansı pozulduqda qan plazmasının natrium tərkibini nəzarətdə saxlamaq lazımdır.Laktasiya dövründə istifadə zamanı, ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır.Abitraks digər sefalosporinlər kimi, plazma abuminindən bilirubini sıxışdıra bilir, bu səbəbdən hiperbilirubinemiyası olan yenidoğulmuşlara ehtiyatla təyin edilməlidir. Bilirubin ensefalopa-tiyasının inkişaf riski olan yenidoğulmuşlar və yarımçıqdoğulmuşlarda Abitraksı istifadə etmək olmaz.Uzunmüddətli müalicə zamanı qanın ümumi analizi, qaraciyər və böyrəklərin funksional göstəricilərinə müntəzəm nəzarət vacibdir.Xüsusi göstərişlərHəlledici kimi Lidokaindən istifadə edildikdə məhlulu ancaq əzələ daxilinə yeritmək olar. Abitraks-ın hər qramında 3,6 mmol Nastrium vardır: bunu duza görə pəhriz saxlayan xəstələrdə istifadə edildiyi zaman nəzərə almqa lazımdır. Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri Seftriakson aminoqlikozidlərlə birlikdə istifadə edildikdə qrammənfi törədicilərə qarşı sinergist təsir göstərir. Digər antibiotik tərkibli məhlullarla birlikdə istifadə edilməlidir.Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiriAbitraksın nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri barədə məlumat yoxdur. Bəzən başgicəllənməyə səbəb ola bildiyindən yüksək diqqət tələb edən fəaliyyətlə məşğul olarkən bunu nəzərə almaq lazımdır.İstifadə qaydası və dozasıAbitraks- ə/d və v/d (steril inyeksiya üçün su ilə) istifadə olunur. Böyüklər və 12 yaşdan böyük uşaqlar: gündə 1-2 q təyin edilir. Ağır infeksiyalar zamanı preparatın gündəlik dozası 4 q-a qədər artırıla bilər. Əməliyyatdan əvvəl profilaktika məqsədilə preparat əməliyyatdan 2 saat əvvəl v/d yeridilir. Kəskin otitdə preparat gündə 1dəfə 1 q istifadə edilir. Meningitin müalicəsi üçün preparatın maksimal gündəlik dozası (4q) 12saatdan bir yeridilə bilər. Müalicə kursunun müddəti infeksiyanın ağırlığından asılıdır. Adətən, seftriakson ilə antibiotikoterapiya xəstəliyin əlamətləri aradan götürüləndən 48saat sonra dayandırılır. 12 yaşdan kiçik və südəmər uşaqlar: 50-80 mq/kq (24 saatdan bir). Kütləsi 50kq-dan çox olan uşaqlarda böyüklərin dozası istifadə olunur. Yenidoğulmuşlarda (2 həftəliyə qədər ) doza 20-50mq/kq/gün hesablanır. Seftriakson az miqdarda ana südünə keçir. Vena daxilinə istifadə zamanı seftriakson 9,6 ml inyeksiya üçün steril suda həll olunur. Seftriakson vena daxilinə 0,9%-li natrium-xlorid, 5% və ya 10%-li dekstroza ilə 0,9%-li natrium-xlorid qarışıgı, 5%-li dekstroza ilə 0,45%-li natrium-xlorid məhlullarının qarışıqları ilə birlikdə yeridilə bilər. V/d infuziya 30 dəqiqə ərzində yeridilməlidir. V/d inyeksiya üçün seftriaksonun təzə hazırlanmış məhlulu istifadə olunur. Ə/d inyeksiya üçün sefriaksonun 250 mq/ml konsentrasiyada məhlulunun hazırlanma qaydası: preparatın 1q-nı 3,6 ml lidokainlə həll etmək lazımdır.Əlavə təsirləriNadir hallarda: diareya, qusma, başağrısı, başgicəllənmə, allergik (qaşınma, dəri səpgisi, dermatit, ödem) və hematoloji (eozinofiliya, leykopeniya, trombositopeniya) reaksiyalar.Digər sefalosporinlərdə olduğu kimi, renal funksiyada dəyişikliklər seftriaksionun yüksək dozaları qəbul edilən zaman müşahidə edilir, bu, xüsusən aminoqlikozidlərlə birgə istifadə edilən zaman ortaya çıxır. İntestial nefritin əksər halları seftriaksionla müalicə olunan xəstələrdə müşahidə edilmişdir. Sefalosporinlərin yüksək dozalarının təyini, xüsusilə renal çatışmazlığı olan xəstələrdə ensefalopatiyaya (məs: ruhi dayanıqsızlıq, abnormal hərəkat və qıcolmalar) səbəb ola bilər. Doza həddinin aşılmasıDoza həddinin aşılması zamanı simptomatik müalicə aparılır. Spesifik müalicəsi yoxdur.Buraxılış formasıİnyeksiya üçün 1q seftriakson tozu, flakonda;3,5ml həlledici (1%-li lidokain məhlulu), ampulda. 1 flakon və 1 ampul içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.Saxlanma şəraiti25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxla-maq lazımdır.Yararlılıq müddətiYararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir.Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.Aptekdən buraxılma şərtiResept əsasında buraxılır.İstehsalçıLaboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L.Via Dante Alighieri, 71 18038 San Remo,İtaliya